Có 1 kết quả:

zhè yàng zi

1/1

zhè yàng zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) so
(2) such
(3) this way
(4) like this