Có 1 kết quả:

jìn tuì

1/1

jìn tuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to advance or retreat
(2) knowing when to come and when to leave
(3) a sense of propriety