Có 1 kết quả:

yuǎn zhēng jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) expeditionary force
(2) army on a distant expedition