Có 1 kết quả:

yuǎn fāng ㄩㄢˇ ㄈㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) far away
(2) a distant location