Có 1 kết quả:

yuǎn fāng lái hóng ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

letter from afar (literary)