Có 1 kết quả:

yuǎn shuǐ bù jiě jìn kě

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. distant water does not cure present thirst; fig. urgent need
(2) a slow remedy does not address immediate needs