Có 1 kết quả:

yuǎn dù chóng yáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to travel across the oceans