Có 1 kết quả:

yuǎn chéng dēng lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) telnet
(2) rlogin
(3) remote login