Có 1 kết quả:

yuǎn lǜ

1/1

yuǎn lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) long-term considerations
(2) to take the long view