Có 1 kết quả:

yuǎn jiàn zhuó shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

visionary and sagacious (idiom)