Có 1 kết quả:

yuǎn chāo guò

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to exceed by far
(2) to outclass