Có 1 kết quả:

yuǎn jìn jiē zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

known far and wide (idiom)