Có 1 kết quả:

wéi lìng

1/1

wéi lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disobey
(2) to go against orders