Có 1 kết quả:

lián tǐ yīng ér ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ ㄧㄥ ㄦˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) conjoined twins
(2) Siamese twins