Có 1 kết quả:

lián gēn bá ㄌㄧㄢˊ ㄍㄣ ㄅㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to pull up by the roots
(2) to uproot