Có 1 kết quả:

lián huán shā shǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

serial killer