Có 1 kết quả:

lián bì

1/1

lián bì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to join jade annuli
(2) fig. to combine two good things