Có 1 kết quả:

lián yī qún

1/1

lián yī qún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) woman's dress
(2) frock
(3) gown