Có 1 kết quả:

Chí Hào tián

1/1

Chí Hào tián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chi Haotian (1929-), Chinese Minister of National Defense 1993-2003