Có 1 kết quả:

chí wù

1/1

chí wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to delay
(2) to procrastinate