Có 1 kết quả:

jiǒng rán bù tóng

1/1

jiǒng rán bù tóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) widely different
(2) utterly different