Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 8
Bộ: chuò 辵 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨一丶フ丶
Thương Hiệt: YLW (卜中田)
Unicode: U+8FEA
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: địch
Âm Nôm: địch
Âm Nhật (onyomi): テキ (teki)
Âm Nhật (kunyomi): みち (michi), みちび.く (michibi.ku), すす.む (susu.mu), いた.る (ita.ru)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: dik6

Tự hình 4

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. tới, đến
2. dẫn dắt

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Mở đường, dẫn dắt. ◎Như: “khải địch” 啟迪 mở đường, dìu dắt.
2. (Động) Lấy dùng, nhậm dụng, tiến dụng.
3. (Động) Làm, thực hành.
4. (Động) Tuân theo, dựa theo.
5. (Danh) Đạo, đạo lí. ◇Thư Kinh 書經: “Huệ địch cát, tòng nghịch hung” 惠迪吉, 從逆凶 (Đại Vũ mô 大禹謨) Thuận với đạo thì tốt, theo với nghịch xấu.
6. (Trợ) Từ phát ngữ, dùng để điều hòa âm tiết.

Từ điển Thiều Chửu

① Tới đến, giẫm. Như địch cát 迪吉 sự tốt lành tới, phúc tới.
② Dắt dẫn. Như khải địch 啟迪 mở bảo, dắt dẫn lên, dìu dắt.
③ Ðạo phải.
④ Làm, tạo tác.
⑤ Lấy dùng.
⑥ Ðến.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Dìu dắt, hướng dẫn: 啟迪 Gợi mở dìu dắt;
② Đến, tới: 迪吉 Điều tốt lành tới, phúc tới;
③ (văn) Tiến tới;
④ (văn) Làm, tạo tác;
⑤ (văn) Lấy, dùng;
⑥ (văn) Đạo phải.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đường — Dẫn đường — Tới. Đến.

Từ điển Trung-Anh

to enlighten

Từ ghép 126

Ā dí dá sī 阿迪达斯Ā dí dá sī 阿迪達斯Ā dí sī Ā bèi bā 阿迪斯阿貝巴Ā dí sī Ā bèi bā 阿迪斯阿贝巴Ā jiā dí ěr 阿加迪尔Ā jiā dí ěr 阿加迪爾Ā kǎ dí yà 阿卡迪亚Ā kǎ dí yà 阿卡迪亞Ā kǎ dí yà Dà xué 阿卡迪亚大学Ā kǎ dí yà Dà xué 阿卡迪亞大學Āī dí kǎ lā 埃迪卡拉Āī dí kǎ lā jì 埃迪卡拉紀Āī dí kǎ lā jì 埃迪卡拉纪Āī jiā dí Qún dǎo 埃加迪群岛Āī jiā dí Qún dǎo 埃加迪群島Àì dí 艾迪Àì dí kǎ lā 艾迪卡拉Àì dí shēng 愛迪生Àì dí shēng 爱迪生Àì dí shēng 艾迪生Àì hā mài dí nèi jiǎ dé 艾哈迈迪内贾德Àì hā mài dí nèi jiǎ dé 艾哈邁迪內賈德Àò dí 奥迪Àò dí 奧迪Àò dí xiū sī 奥迪修斯Àò dí xiū sī 奧迪修斯Bā lā dí 巴拉迪Bāng dí 邦迪Běn ní dí 本尼迪bèng dí 蹦迪Bǐ yà dí 比亚迪Bǐ yà dí 比亞迪Bǐ yà dí qì chē 比亚迪汽车Bǐ yà dí qì chē 比亞迪汽車Bù dí yà 布迪亚Bù dí yà 布迪亞Bù jiā dí 布加迪Bù lā dí sī lā fā 布拉迪斯拉发Bù lā dí sī lā fā 布拉迪斯拉發Bù lín dí xī 布林迪西Bù lóng dí 布隆迪Chāng dí jiā ěr 昌迪加尔Chāng dí jiā ěr 昌迪加爾Dèng dí 邓迪Dèng dí 鄧迪dí bā 迪吧dí jí lǐ dù guǎn 迪吉里杜管dí sī kē 迪斯科dí sī kē bā 迪斯科吧dí sī kē tīng 迪斯科厅dí sī kē tīng 迪斯科廳dí sī kě 迪斯可dí tīng 迪厅dí tīng 迪廳Fǎ lán xī sī · Fěi dí nán 法兰西斯斐迪南Fǎ lán xī sī · Fěi dí nán 法蘭西斯斐迪南Fěi dí nán 斐迪南Fú dí nán 弗迪南Fú lā dí wò sī tuō kè 符拉迪沃斯托克Hā lì dí yà 哈利迪亚Hā lì dí yà 哈利迪亞Hǎ dí 哈迪Hǎi dí 海迪Jí dí ēn 吉迪恩Jié kuí lín · Kěn ní dí 傑奎琳肯尼迪Jié kuí lín · Kěn ní dí 杰奎琳肯尼迪Kǎ wén dí shí 卡文迪什Kǎi dí lā kè 凯迪拉克Kǎi dí lā kè 凱迪拉克Kē dí lè lā 科迪勒拉Kē dí lè lā shān xì 科迪勒拉山系Kē tè dí wǎ 科特迪瓦Kē tè dí wǎ Gòng hé guó 科特迪瓦共和国Kē tè dí wǎ Gòng hé guó 科特迪瓦共和國Kěn ní dí 肯尼迪Kěn ní dí Háng tiān Zhōng xīn 肯尼迪航天中心Kěn ní dí jiǎo 肯尼迪角Lán dí sī 兰迪斯Lán dí sī 蘭迪斯Mǎ dí dá 玛迪达Mǎ dí dá 瑪迪達Mǎ hā dí 馬哈迪Mǎ hā dí 马哈迪Mài dí 麥迪Mài dí 麦迪Mài dí xùn 麥迪遜Mài dí xùn 麦迪逊Mài dí xùn Guǎng chǎng Huā yuán 麥迪遜廣場花園Mài dí xùn Guǎng chǎng Huā yuán 麦迪逊广场花园Mài dí xùn huā yuán guǎng chǎng 麥迪遜花園廣場Mài dí xùn huā yuán guǎng chǎng 麦迪逊花园广场Mài hè dí 迈赫迪Mài hè dí 邁赫迪Mài hè dí jūn 迈赫迪军Mài hè dí jūn 邁赫迪軍mǐ nà ěr dí 米納爾迪mǐ nà ěr dí 米纳尔迪Mó jiā dí shā 摩加迪沙Mó jiā dí xiū 摩加迪休Mò dí 莫迪Mǔ lā dí qí 姆拉迪奇Mù dí 穆迪Pǔ luó dí 普罗迪Pǔ luó dí 普羅迪Pǔ luó fū dí fū 普罗夫迪夫Pǔ luó fū dí fū 普羅夫迪夫qǐ dí 启迪qǐ dí 啟迪Sà dí kè 萨迪克Sà dí kè 薩迪克Sài yì dí 賽義迪Sài yì dí 赛义迪Shǐ dí wēi 史迪威Sū dí màn bēi 苏迪曼杯Sū dí màn bēi 蘇迪曼杯Tǎ dí qí 塔迪奇tài dí xióng 泰迪熊Wū bài dí 乌拜迪Wū bài dí 烏拜迪xīn dí jiā 辛迪加Xú Kuāng dí 徐匡迪xùn dí 訓迪xùn dí 训迪Yīng dí gé Jiǔ diàn 英迪格酒店Zhū dí yà 朱迪亚Zhū dí yà 朱迪亞