Có 1 kết quả:

dí bā

1/1

dí bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disco (coll.)
(2) diva (loanword)