Có 1 kết quả:

Dí shì ní

1/1

Dí shì ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Disney (company name, surname)
(2) Walt Disney (1901-1966), American animator and film producer