Có 1 kết quả:

Dí bài

1/1

Dí bài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dubai (also 杜拜[Du4 bai4])