Có 1 kết quả:

pò lìng

1/1

pò lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to order
(2) to force