Có 1 kết quả:

dié qǐ

1/1

dié qǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) continuously arising
(2) to arise repeatedly