Có 1 kết quả:

mí máng

1/1

mí máng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vast and indistinct
(2) perplexed
(3) bewildered
(4) at a loss