Có 1 kết quả:

mí yào

1/1

mí yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) knockout drops
(2) incapacitating agent
(3) Mickey Finn