Có 1 kết quả:

mí wù

1/1

mí wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mislead
(2) to confuse
(3) error
(4) misconception
(5) erroneous