Có 1 kết quả:

mí dié xiāng

1/1

mí dié xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rosemary (Rosmarinus officinalis)