Có 1 kết quả:

mí niǎo

1/1

mí niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vagrant bird (a migrating bird which has lost its way)
(2) a vagrant