Có 1 kết quả:

zhuī wáng zhú běi

1/1

zhuī wáng zhú běi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pursue and attack a fleeing enemy