Có 1 kết quả:

zhuī guāng dēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (theater) spotlight
(2) followspot