Có 1 kết quả:

zhuī bēn zhú běi ㄓㄨㄟ ㄅㄣ ㄓㄨˊ ㄅㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pursue and attack a fleeing enemy