Có 1 kết quả:

zhuī zūn

1/1

zhuī zūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

posthumous honorific name