Có 1 kết quả:

zhuī niàn

1/1

zhuī niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to recollect

Một số bài thơ có sử dụng