Có 1 kết quả:

zhuī sī huì

1/1

zhuī sī huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) memorial service
(2) memorial meeting