Có 1 kết quả:

zhuī huǐ mò jí

1/1

zhuī huǐ mò jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

too late for regrets (idiom); It is useless to repent after the event.