Có 1 kết quả:

zhuī bǔ

1/1

zhuī bǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pursue
(2) to be after
(3) to hunt down