Có 1 kết quả:

zhuī xīng zú

1/1

zhuī xīng zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) groupie (slang)
(2) idolator