Có 1 kết quả:

zhuī běn qióng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to trace sth back to its origin