Có 1 kết quả:

zhuī jiàn

1/1

zhuī jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pray for the soul of a deceased