Có 1 kết quả:

zhuī bǔ

1/1

zhuī bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a supplement
(2) additional budget