Có 1 kết quả:

zhuī gòu

1/1

zhuī gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a bounty
(2) a reward for capturing an outlaw