Có 1 kết quả:

zhuī niè

1/1

zhuī niè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow the trail of
(2) to track
(3) to trace