Có 1 kết quả:

zhuī suí zhě

1/1

zhuī suí zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) follower
(2) adherent
(3) following