Có 1 kết quả:

tuì xià

1/1

tuì xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to retire
(2) to withdraw
(3) to retreat
(4) to step down