Có 1 kết quả:

tuì jiàn

1/1

tuì jiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reject (visa application etc)
(2) (commerce) to return to sender
(3) item returned to sender