Có 1 kết quả:

tuì wǔ

1/1

tuì wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be discharged from military service